Menu Zamknij

Tag: 2016

Sonar – Pętle

Na okład­ce pły­ty dziew­czy­na bez twa­rzy, eve­ry­man­ka, na dwor­cu Warszawa-Śródmieście. W środ­ku błysz­czą­ce zdję­cia i ele­ganc­kie wydru­ki tek­stów. Za muzycz­ną kla­sę Sonara odpo­wia­da zaś pro­du­cent i kom­po­zy­tor Łukasz Stachurko (tak­że Rysy).

Riverside – Eye Of The Soundscape

W lutym zmarł 40-let­ni gita­rzy­sta Riverside Piotr Grudziński. Warszawski zespół odwo­łał kon­cer­ty do koń­ca roku, ale dokoń­czył pły­tę. Na dwu­pły­to­wej kom­pi­la­cji „Eye Of The Soundscape” zna­la­zło się tro­chę mate­ria­łu z wcze­śniej­szych limi­to­wa­nych wydań zespo­łu oraz parę nowości.

Najlepsze płyty roku 2016

W muzy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej kobie­cy niż poprzed­ni. Zapamiętamy Julię Marcell, Natalię Przybysz, sio­stry Wrońskie, nie­któ­rzy nawet Brodkę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas weszła czar­na muzy­ka. Mocno trzy­ma­li się wete­ra­ni, a naj­lep­sze mło­de pły­ty wyda­li Powell i Chance The Rapper. 

Ten Typ Mes – Ała

Na swej dzie­sią­tej pły­cie Ten Typ Mes rów­nie chęt­nie rapu­je, co śpie­wa. Z pomo­cą Korteza, Lachowicza czy Obijalskiego nagry­wa pio­sen­ki dale­kie od hip-hopu. Co naj­waż­niej­sze – panu­je nad tym, by róż­no­rod­ność nie prze­ro­dzi­ła się w chaos.