Menu Zamknij

Tag: Błażej Król

Król – Nieumiarkowania

Mieszane uczu­cia” z tek­stu sin­glo­wej pio­sen­ki nowe­go albu­mu Błażeja i Iwony Król to naj­szyb­szy opis tego, o czym jest ta muzy­ka. W świe­cie „Nieumiarkowania” wszyst­ko uwie­ra, jest nie­wy­god­ne, war­te żalu. „I tak już za późno”.

Kobieta z Wydm – Bental

Nowy zespół Błażeja Króla. Kiedyś twór­ca gita­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Płyty Roku „Wyborczej” za debiut duetu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez nazwi­ska, ale z nowy­mi, mrocz­ny­mi i trans­owy­mi piosenkami.

Lauda – Gennin

Nazwy Lauda uży­wa mał­żeń­stwo Iwona i Błażej Król. Błażej w duecie UL/KR i póź­niej solo jako Król (tak­że z pew­nym udzia­łem Iwony) jest boha­te­rem ostat­nich lat w pol­skiej muzy­ce nie­za­leż­nej – nagry­wał krót­kie, lirycz­ne pio­sen­ki opar­te na elek­tro­ni­ce i prze­two­rzo­nej gitarze.

UL/KR – UL/KR

Pamiętasz Kawałek Kulki? Błażej Król pisał wte­dy: „przez zaci­śnię­te zęby sły­szę wca­le nieźle/całuj się we mnie”. Gorzowski zespół grał żywo, orga­nicz­nie, jak­by roz­sta­wi­li się ze sprzę­tem w two­im poko­ju. Teraz w nowym zespo­le UL/KR (nazwy alter­na­tyw­na: Ulica Krokodyli) Król dekla­mu­je: „Po tak cien­kim lodzie może­my się tyl­ko czołgać”.

Król – Nielot (plus rozmowa z artystą)

Jeden z naj­cie­kaw­szych muzy­ków mło­de­go poko­le­nia Błażej Król po dwóch bar­dzo uda­nych pły­tach nagra­nych w duecie UL/KR („UL/KR” – pły­ta roku 2012 według dzien­ni­ka­rzy „Wyborczej” – oraz „Ament”) zawie­sił dzia­łal­ność zespo­łu i nagrał debiut solo­wy pod wła­snym nazwi­skiem. „Nielot” uka­zał się pierw­sze­go dnia wiosny.