Menu Zamknij

Tag: Music Is The Weapon

Jesień – Jeleń

Jest w Toruniu zespół, któ­ry umie grać cięż­ko, pro­gre­syw­nie i pisze cudow­ne tek­sty. Zacytuję mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne: „Dwanaście utwo­rów o miło­ści, śmier­ci, bogu, dia­ble, sta­wia­niu, prze­sta­wa­niu i sporcie”. 

Bad Light District – Science Of Dreams

Może to tyl­ko złu­dze­nie, ale wyda­je mi się, że „pol­skie gita­ro­we zespo­ły śpie­wa­ją­ce po angiel­sku” (dalej: PGZŚpA) są doj­rzal­sze niż te sprzed deka­dy. Takie są Vapour Trails czy Bad Light District. Może to kwe­stia tego, że ludzie z dzi­siej­szych PGZŚpA chwy­ci­li za instru­men­ty już dobre dzie­sięć lat temu?

Logophonic – Borderline

Za arty­sta­mi muszę zazna­czyć: „Wszystkie dźwię­ki nagra­ne na pły­cie pocho­dzą wyłącz­nie z gitar, któ­rych dźwięk został następ­nie odpo­wied­nio prze­two­rzo­ny tak, aby uzy­skać pożą­da­ne brzmie­nie (z wyjąt­kiem kla­ska­nia i tupa­nia)”. Grają ryt­my, w któ­rych imi­tu­ją brzmie­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów per­ku­sji czy syn­te­tycz­nych bębnów.