Menu Zamknij

Tag: Sony Music

The Bubble Chamber – Sound_A

Trójmiejski The Bubble Chamber dzia­ła od 2011 roku. Gdzieś w tam­tym cza­sie w komer­cyj­nym roz­kwi­cie była muzy­ka dub­ste­po­wa, do któ­rej licz­ne nawią­za­nia przy­no­si debiu­tanc­ka pły­ta „Sound_A”. Bywa, że zespół się­ga głę­biej – do dru­m’n’bas­su kró­lu­ją­ce­go w latach 90.

Terrific Sunday – Strangers, Lovers

Czwórka z Poznania się­ga po spraw­dzo­ne paten­ty: lek­kie gita­ro­we gra­nie i ład­ny wyso­ki śpiew po angiel­sku. Powtarzam sobie: spo­koj­nie, w ope­rze akto­rzy-śpie­wa­cy uda­ją, że są kim innym gdzie indziej i kie­dy indziej, przez co łatwiej im opo­wia­dać o roz­ter­kach przed­sta­wi­cie­li gatun­ku tu i teraz.

Hiatus Kaiyote – Choose Your Weapon

Armia syn­te­za­to­rów wal­czy o odświe­że­nie for­ma­tu neo soulu czy może wokal­ne­go jaz­zu. Kochają ten zespół Prince, Erykah Badu i Q‑Tip. Mają rację: „Choose Your Weapon” to świet­nie zaśpie­wa­na, nowo­cze­sna w brzmie­niu pły­ta, któ­rą prę­dzej niż na pół­ce „soul/jazz” moż­na poło­żyć w dział­ce „austra­lo­fu­tu­ryzm”.

Neony – Uniform

Coś z tej pół­ki co Muchy: gita­ro­wy zespół śpie­wa­ją­cy nie­głu­pie tek­sty po pol­sku do melo­dyj­nych, pod­pa­trzo­nych u Brytyjczyków pio­se­nek. Główne tema­ty to mia­sto, taniec, zna­jo­mo­ści z poten­cja­łem i zna­jo­mo­ści dopie­ro potencjalne.