Menu Zamknij

Tag: 2012

Maki i Chłopaki – Dni Mrozów

W nazwie są nie kwia­ty, tyl­ko prze­zwi­sko lide­ra zespo­łu Marcina Biernata – Makarona. Gitarzysta Muzyki Końca Lata może zro­bić szum „wię­cej niż tygo­dnia”. Nikt daw­no nie pisał tak dobrych tek­stów – peł­nych nawią­zań do Hłaski, T.Love, a nawet Prousta.

Karolina Cicha – Miękkie maszyny

Biegła w Różewiczu i war­szaw­skich duetach Karolina Cicha ma nowy, w peł­ni autor­ski mate­riał. Jej głos jest wyko­rzy­sta­ny (i nagra­ny) feno­me­nal­nie. Słychać każ­de sło­wo, sły­chać każ­dy zakręt. Oddech. Po aktor­sku Cicha (zwią­za­na przez kil­ka lat z Gardzienicami) odda­je roz­pi­sa­ne wcze­śniej emocje.

Fuka Lata – Saturn melancholia

Saturn melan­cho­lia” nie jest tak okrop­na jak okład­ka. To psy­cho­de­licz­na, bar­dzo ryt­micz­na, ale nie do tań­ca prze­zna­czo­na elek­tro­ni­ka. Duet woka­list­ki i pro­du­cent­ki Leedvd z gita­rzy­stą Mito Dayem deli­kat­nym, ale na ogół dłu­gim tran­sem pró­bu­je lek­ko wywró­cić słu­cha­cza, zastą­pić mu rze­czy­wi­stość wła­snym światem.

Płyny – Vacatunes

Warszawski zespół kazał cze­kać na swo­ją trze­cią pły­tę pięć lat. Wraca mało zmie­nio­ny. Płyny były i są wiel­bi­cie­la­mi waka­cji, speł­nia­ją się zabra­ne na spon­ta­nicz­ny wyjazd (auto­stop, samo­chód, pociąg) lub zosta­wio­ne na lato w mie­ście (pla­ża nad Wisłą, Skaryszak, podwór­ka klubów).