Menu Zamknij

Tag: Polska

M8N – The ULSSS

Miron Grzegorkiewicz – kole­ga Mateusza Franczaka z wymie­nio­nych trzech zespo­łów – pły­tę pod pseu­do­ni­mem M8N wyda­wał stop­nio­wo przez dużą część zeszłe­go roku, w tem­pie jed­nej pio­sen­ki na miesiąc.

Wczasy – Zawody

Debiutancką pły­tę duetu Wczasy zamy­ka­ją sło­wa: „zabio­rę cię na wcza­sy, w cza­sy”. Czasami są lata nawet nie mło­do­ści czy dzie­ciń­stwa duetu, lecz pew­ne miej­sce poza cza­sem i prze­strze­nią, przez każ­de­go ide­ali­zo­wa­ny ina­czej prze­łom PRL‑u i III RP.