Menu Zamknij

Tag: Polska

Syny – Sen

Do pol­skie­go hip-hopu usta­wia­ją się bokiem, a nawet tyłem. Rapują o „estres­so na osie­dlu”, pisa­niu wier­szy i ser­cu, któ­re dud­ni. Na pły­cie „Sen” Syny są jak Bruce Lee w labi­ryn­cie luster z „Wejścia smoka”.

Squid – Waves EP

O swo­jej twór­czo­ści piszą tak, jak­by była nie­słu­chal­na: muzy­ka fil­mo­wa, trans­cen­den­cja, hip­no­tycz­ność. Tymczasem Squid robią muzy­kę bar­dzo przy­stęp­ną, „jadal­ną”, a jed­nak inną. To powód do chwały.