Menu Zamknij

Tag: Rough Trade

Warpaint – Heads Up

Na trze­ciej pły­cie arty­sta powi­nien nie tyl­ko potwier­dzić umie­jęt­no­ści, ale też zro­bić coś nowe­go. Gorąco przy­ję­te dwa pierw­sze albu­my Warpaint, żeń­skie­go kwar­te­tu z Los Angeles, wyso­ko zawie­si­ły poprzeczkę.

Palma Violets – Danger In The Club

W tym roku na festi­wa­lu Open’er pod Gdynią zagra reak­ty­wo­wa­ny zespół The Libertines, naj­lep­sza rzecz, jaka uro­dzi­ła się z bry­tyj­skiej gita­ro­wej rewo­lu­cji począt­ku wie­ku. Właśnie do zespo­łu Doherty’ego i Barata jest cią­gle porów­ny­wa­ne Palma Violets, rów­nie roc­kan­drol­lo­we, sza­lo­ne i przebojowe.