Menu Zamknij

Tag: UK

Bristol – Bristol

To już ponad 20 lat, odkąd wyobraź­nią słu­cha­czy i oglą­da­czy MTV rzą­dzi­li arty­ści z Bristolu, wte­dy ucho­dzą­ce­go za mrocz­ne, nie­da­ją­ce per­spek­tyw. Dziś bry­tyj­skie mia­sto zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w nauko­wych zesta­wie­niach „naj­lep­szych miejsc do życia”. 

AFX – Orphaned Deejay Selek 2006-08

Nowa pły­ta z daw­ny­mi utwo­ra­mi AFX, czy­li – zda­wa­ło się, że porzu­co­ne­go na dobre – aci­do­we­go wcie­le­nia Aphexa Twina, wywo­łu­je tzw. mie­sza­ne uczu­cia. Dziennikarz ser­wi­su Resident Advisor przy­tom­nie zazna­cza, że wyda­ny w 2006 r. poprzed­ni album AFX „Chosen Lords” był ide­al­nym pogrze­bem – pły­tą tak dobrą, że nie potrze­bo­wa­ła następcy.

Petite Noir – La Vie Est Belle / Life Is Beautiful

W ostat­nich latach wie­lu zachod­nich muzy­ków się­ga po brzmie­nia i ryt­my Afryki lat 70. Lokalne gru­py pięk­nie łączy­ły wte­dy afry­kań­ską poli­ryt­mię z euro­pej­skim jaz­zem i popem (nur­ty high­li­fe i afro­be­at). Teraz sytu­acja się odwra­ca: Afrykanin z krwi i kości, igno­ru­jąc Vampire Weekend i Tune-Yards, odwo­łu­je się do tam­tej spuścizny.

Georgia – Georgia

Wykręcony elek­tro­nicz­ny pop wra­ca w wiel­kim sty­lu. Georgia jest na celow­ni­ku fanów i fachow­ców tak­że dla­te­go, że ma na nazwi­sko Barnes i jest cór­ką Neila z fun­da­men­tal­ne­go dla elek­tro­ni­ki lat 90. duetu Leftfield. A że Georgia, była pił­kar­ka Arsenalu i QPR, miesz­ka w Londynie, to jej debiu­tanc­ka pły­ta jest muzycz­nym tyglem jakich mało.

The Bohicas – The Making Of

Brzmienie debiu­tanc­kie­go albu­mu kwar­te­tu z Essex i rubie­ży Londynu przy­po­mi­na, że na począt­ku wie­ku fani gita­ro­we­go rock and rol­la mie­li z cze­go wybie­rać. U szczy­tu byli Amerykanie z The Strokes czy The Vines, a po chwi­li do gło­su doszli znacz­nie lep­si The Libertines ze sto­li­cy Wielkiej Brytanii.

Sleaford Mods – Key Markets

Zacząć mia­łem od tego, że ile moż­na tak samo, a skoń­czyć na tym, że to jed­nak bar­dzo cie­ka­wy zespół. Aż tak dobrze nie jest. Sleaford Mods, duet z oko­lic Nottingham, wydał wła­śnie trze­cią pły­tę w cią­gu trzech lat (nie licząc skła­da­nek). Muzycznie nie­wie­le ona się róż­ni od poprzednich.