Menu Zamknij

Wojtek Urbański – Ultraviolet Original Soundtrack

Zdaniem fachow­ców „Ultraviolet” to jeden z naj­bar­dziej uda­nych pol­skich seria­li kry­mi­nal­nych. Udział w tym ma muzy­ka Wojtka Urbańskiego – nastro­jo­wa, pobu­dza­ją­ca elektronika.

Do tytu­ło­wej pio­sen­ki zatrud­nił on Justynę Święs z duetu The Dumplings, ale usły­szy­my to tyl­ko na pły­cie, nie w ser­wi­sach stre­amin­go­wych. Ich użyt­kow­ni­ków omi­ną dia­lo­gi z seria­lu – mała stra­ta (z całą sym­pa­tią, do „Pulp Fiction” im dale­ko), a tak­że utwo­ry Ffrancis (duet Misi Furtak i Hatti Vatti), Duita, Das Moon oraz We Draw A.

Coś za coś, bo dia­lo­gi i pio­sen­ki moim zda­niem prze­szka­dza­ją w odbio­rze dzie­ła Urbańskiego – a to muzy­ka użyt­ko­wa na wyso­kim pozio­mie. Można pod nią ganiać prze­stęp­ców, moż­na bie­gać po parku.

Tekst uka­zał się 10/3/18 w Wyborcza.pl/kultura – tam­że wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply