Menu Zamknij

Tag: Lado ABC

LXMP – Żony w pracy

Ta pły­ta bez­sprzecz­nie jest wiel­ka i świet­na. Oby nie pozo­sta­ła rze­czą tyl­ko dla kone­se­rów. Gdyby nawet wysy­pać na stół wór porów­nań, to i tak niko­go nie zbli­ży to do sed­na brzmie­nia LXMP. „Żony w pra­cy” to muzy­ka, jakiej nie bywa.

Slalom – Wunderkamera

Debiutowali przed dwo­ma laty, a teraz wyda­li dru­gą, w teorii„trudną” dla każ­de­go zespo­łu pły­tę. Lepszą niż pierw­sza. Tytuł „Wunderkamera” suge­ru­je jakieś dzi­wac­two, inność, kolek­cję ory­gi­na­łów z róż­nych para­fii, ale pio­sen­ki z tego albu­mu to dobrze pomy­śla­na i ele­ganc­ko wyko­na­na całość.

Lomi Lomi – Heroizm woli

Płyta lek­ka i pomy­sło­wa. Lomi lomi to hawaj­ski masaż relak­su­ją­cy, a tę nazwę wybrał sobie war­szaw­ski zespół kie­ro­wa­ny przez Piotra Domagalskiego zna­ne­go m.in. z Levity. Nie jest to broń Boże jaz­zo­wy album, nie gra w nim też żad­na ze sztan­da­ro­wych posta­ci wytwór­ni Lado ABC.

Lotto – Ask the Dust

Kolejna pły­ta zare­je­stro­wa­na przez jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych pro­du­cen­tów mło­de­go poko­le­nia – Michała Kupicza. Lotto to trio, w któ­re­go skła­dzie są impro­wi­za­to­rzy: kon­tra­ba­si­sta Mike Majkowski (Blip, Roil, Hailu Mergia Trio), per­ku­si­sta Paweł Szpura (Wovoka, Cukunft, Hera) i gita­rzy­sta Łukasz Rychlicki (m.in. Kristen).

Wovoka – Sevastopolis

Dwa lata temu ten war­szaw­ski kwar­tet miał napraw­dę kró­lew­skie wej­ście. Lider zespo­łu, gita­ro­wy poszu­ki­wacz Raphael Rogiński się­gnął po spi­ri­tu­als, tra­dy­cyj­ne ame­ry­kań­skie pie­śni, z reper­tu­aru Blind Williego Johnsona, by tro­pić powią­za­nia mię­dzy pier­wot­nym śpie­wem, blu­esem a muzy­ką Papuasów.