Menu Zamknij

Tag: 2011

Pablopavo i Praczas – Głodne kawałki

Pablopavo na począt­ku roku wydał swo­ją dru­gą pły­tę z Ludzikami. Zawartość suge­ro­wa­ła, że nowym kie­run­kiem poszu­ki­wań war­szaw­skie­go woka­li­sty będą brzmie­nia aku­stycz­ne. Jeszcze nie. Znany z Vavamuffin Pablopavo ponoć ma w gło­wie coś w tym rodza­ju, ale naj­pierw zapro­sił do współ­pra­cy mistrza elektroniki.