Menu Zamknij

Tag: 2013

Earl Jacob – Warto rozrabiać

Earl Jacob repre­zen­tu­je war­szaw­ski puls, ulicz­ne reg­gae, jest współ­pra­cow­ni­kiem Pablopavo. Teraz debiu­tu­je jako arty­sta solo­wy, z wła­sny­mi pio­sen­ka­mi i zespo­łem. Brzmieniowo bli­żej mu do tra­dy­cyj­nych jamaj­skich brzmień niż do elek­tro­nicz­nej nowoczesności.

Chłopcy kontra Basia – Oj tak

Ta pły­ta uka­za­ła się parę tygo­dni temu, ale wciąż do mnie wra­ca. Jest lek­ka, prze­bo­jo­wa, a zara­zem nie­ty­po­wa muzycz­nie. Chłopcy kon­tra Basia to led­wie trio, któ­re­go muzy­ka – jak wska­zu­je nazwa – opie­ra się na kon­tra­ba­sie (Marcin Nenko) i gło­sie Basi Derlak gra­ją­cej tak­że na klar­ne­cie. Skład dopeł­nia Tomasz Waldowski, perkusista. 

Rokia Traore – Beautiful Africa

Doskonały album woka­list­ki i gita­rzyst­ki z Mali, jesz­cze lep­szy niż poprzed­ni „Tchamantché”. Piosenki są niby to zróż­ni­co­wa­ne w tem­pach, dyna­mi­ce i instru­men­ta­rium, a jed­nak sta­no­wią jed­ną opo­wieść o pięk­nie kon­ty­nen­tu uśmie­chu i god­no­ści afry­kań­skich kobiet.

Kings Of Leon – Mechanical Bull

Na tytu­ło­wym urzą­dze­niu nie­dziel­ni kow­bo­je mogą ćwi­czyć, zanim wezmą udział w praw­dzi­wym rodeo. Naśladuje ono ruchy praw­dzi­we­go byka. Kings Of Leon na nowej pły­cie naśla­du­ją swo­je wła­sne rodeo sprzed lat. Nagrali ją w swo­im Nashville, a pro­du­cen­tem jest spraw­dzo­ny Angelo Petraglia.