Menu Zamknij

Los Campesinos! – Hello Sadness

Już nawet Pele chce grać jak Arcade Fire. Los Campesinos! mają podob­nie jak Kanadyjczycy boga­te brzmie­nie (kla­wi­sze, skrzyp­ce), a w „Songs About Your Girlfriend” nawet melo­dię i chór­ki z „No Cars Go”.

los-campesinos-hello-sadnessTylko woka­li­sta Gareth Campesinos (wszy­scy noszą to nazwi­sko, jak Ramonesi albo Mitch & Mitch) śpie­wa moc­no i twar­do: „Goodbye coura­ge, hel­lo sad­ness aga­in”. Właśnie roz­stał się z dziew­czy­ną, a prze­cież i tak pisze o umie­ra­niu na zła­ma­ne ser­ce. Bez lipy, iro­nicz­nie – ktoś wspo­mi­nał o śla­dzie Morrisseya.

Zespół też się w koń­cu zachmu­rzył. Los Campesinos! debiu­to­wa­li led­wo trzy lata temu, a „Hello Sadness” to już czwar­ta ich pły­ta (wszyst­kie mają podob­nie wymyśl­ne i jed­no­znacz­ne nazwy). Dawniej byli wręcz cho­ro­bli­wie żywio­ło­wi i, jak to się mówi, twee. Teraz zwol­ni­li, przy­ciem­ni­li sound, spa­li­li swój prze­pis na pio­sen­ki, przez co jed­na trze­cia pły­ty jest do zapo­mnie­nia. Wciąż potra­fią przy­ko­pać, ale zamiast sza­lo­ne­go „You! Me! Dancing!” wycho­dzi im hito­we „By Your Hand”. Tempo umiar­ko­wa­ne, świet­na melo­dia, chó­ral­ny refren: „By your hand is the only end I foresee/ I have been dre­aming you’ve been dre­aming abo­ut me”. Jeśli wyobra­żam sobie śmierć, to tyl­ko z two­jej ręki. Czy to nie słodkie?

Tekst uka­zał się 24/11/11 w „Dużym Formacie” – w por­ta­lu wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply