Menu Zamknij

Sinusoidal – Out Of The Wall

Działo się w mie­ście sto­łecz­nym Warszawie roku 2011. Tricky, usły­szaw­szy na żywo Sinusoidal, po wystę­pie zespo­łu pod­szedł na sło­wo i prze­ga­dał z nimi parę godzin. Ponoć coś z tego będzie, a na razie po małej płyt­ce wro­cław­skie­go duetu przy­szła duża pły­ta. Trudno ucho oderwać.

sinusoidalMichał Siwak – pro­du­cent i didżej, remik­ser o mię­dzy­na­ro­do­wym port­fo­lio. Adrianna Styrcz – woka­list­ka o gło­sie zna­nym z pro­gra­mu „X Factor”. Album wyda­no w sta­rym sty­lu, bez wodo­try­sków, ale z tek­sta­mi (angiel­ski­mi, sza­łu nie ma). Najważniejsza jest muzy­ka. Zamiast czę­stych w pol­skiej elek­tro­ni­ce pro­ble­mów ze skle­ce­niem dobrej melo­dii i drew­nia­nych zjaz­dów do miej­sca pra­cy Łyska z pokła­du Idy, sły­chać pre­cy­zyj­ne, nie­prze­ga­da­ne pod­kła­dy o odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze, pul­sie („Eternal”) i kli­ma­cie. Są wąt­ki hipho­po­we, ale „Out Of The Wall” to przede wszyst­kim cisza, spo­kój, koją­ce szme­ry. IDM, trip-hop, down­tem­po, jeśli trze­ba etykiet.

Muzyka jest intro­wer­tycz­na, nie­na­chal­na, sma­ko­wi­ta, a ete­rycz­ny wokal magne­ty­zu­je. Plus w trzech nume­rach trąb­ka. A ten tytu­ło­wy na koniec, z pozy­tyw­ką? Mistrz.

Tekst uka­zał się 27/10/11 w „Dużym Formacie” – w por­ta­lu wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply