Menu Zamknij

Tag: 2014

Milcz Serce – Mota

Od wyda­nia albu­mu „Nawyki/kolizje” minął rok. Na tam­tej pły­cie, dobrze prze­my­śla­nej i świet­nie zagra­nej, pomi­nę­li prze­bo­jo­we sin­gle, wole­li stwo­rzyć cało­ścio­wą histo­rię. Teraz jest ina­czej, talent zespo­łu do wcho­dzą­cych w gło­wę melo­dii trium­fu­je na „Mocie” (ślą­ski odpo­wied­nik ćmy).

Sharon Van Etten – Are We There

Sharon Van Etten gra­ła kie­dyś w Warszawie przed The National (pamię­tam przez mgłę), a Aaron Dessner to pro­du­cent jej nagrań. To pew­nie też pomo­gło jej się prze­bić. Siedzi Van Etten w Nowym Jorku, zbie­ra pochwa­ły od zna­nych i lubia­nych. Czegoś waż­ne­go też chy­ba się od nich uczy, bo na obec­nym eta­pie jest doskonała.

Wild Books – Wild Books

Kolejny wyskok war­szaw­skiej sce­ny roc­kan­drol­lo­wej tym razem wyda­ny – pech tak chciał? – przez wytwór­nię kra­kow­ską, na pły­cie i zie­lo­nej kase­cie. Wild Books to duet zło­żo­ny z istot­nych posta­ci sto­łecz­ne­go życia noc­ne­go, per­ku­si­sty Karola Czerniakiewicza i gita­rzy­sty Grzegorza Wiernickiego.

Daniel Spaleniak – Dreamers

Amerykańskie brzmie­nia w wyko­na­niu łodzia­ni­na gra­ją­ce­go na gita­rze i nie tyl­ko, wspo­ma­ga­ją­ce­go się też kom­pu­te­rem. Jak wie­lu przed nim i pew­nie po nim inspi­ru­je się on popkul­tu­rą z USA przede wszyst­kim XX wie­ku. Śpiewa o samot­no­ści, bez­sen­no­ści, pale­niu – to uni­wer­sal­ne sytuacje.

We Draw A – Glimpse + Whirls

Polska sce­na deli­kat­nej i prze­bo­jo­wej elek­tro­ni­ki jest coraz moc­niej­sza. Po uda­nych, dłu­go ocze­ki­wa­nych pły­to­wych debiu­tach Kamp! i Rebeki przy­szedł czas na następ­ny album z Brennnessel wyda­ny na pły­cie kom­pak­to­wej – We Draw A. Zmieszczono na nim dwie zeszło­rocz­ne epki, wyda­ne wcze­śniej w for­mie pli­ków z dźwię­ka­mi, plus remik­sy – w sumie dzie­sięć utworów.

Dagadana – List do ciebie

Pozycja star­to­wa nie­wy­god­na. Ukraina poka­zu­je nam wła­śnie, że moż­na zmie­niać świat, a pol­sko-ukra­iń­ski zespół w tej samej chwi­li wyda­je na świat mie­sią­ca­mi szy­ko­wa­ną pły­tę, na któ­rej zma­ga się z poezją Janusza Różewicza.