Menu Zamknij

Tag: 2016

Tajny – Tajny

Przyjemna zale­głość. Zespół Tajny skom­ple­to­wa­ła basist­ka Małgorzata Tekiel (wie­ki temu w świet­nej kape­li Będzie Dobrze, póź­niej w Pudelsach) na potrze­by dzie­ła „Nowy Tajny Detektyw”. Jego czę­ścia­mi są rów­nież blog, wysta­wa, a w kom­ple­cie do pły­ty jest gazeta.

LNZNDRF – LNZNDRF

Nowość. Mają „wła­sną dzia­łal­ność” bra­cia Aaron i Bryce Dessnerowie, ma woka­li­sta Matt Berninger (w duecie EL VY), przy­szedł czas na dwóch skry­tych dotąd w cie­niu człon­ków The National. Bracia Bryan i Scott Devendorfowie, odpo­wied­nio per­ku­si­sta i basi­sta wywo­dzą­ce­go się z Ohio zespo­łu, zało­ży­li nową grupę.

So Slow – Nomads

Pierwsza pły­ta So Slow „Dharavi” uka­za­ła się bli­sko dwa lata temu. Teraz muzy­cy kwin­te­tu zazna­cza­ją, że ten album jest poże­gna­niem z woka­li­stą Łukaszem Jędrzejczakiem. Rozumiem róż­ni­ce w podej­ściu do mate­rii dźwię­ko­wej, ale żału­ję. Nie tyl­ko głos, ale też syn­te­za­to­ry Jędrzejczaka sta­no­wią waż­ną war­stwę ich muzyki.

Lauda – Gennin

Nazwy Lauda uży­wa mał­żeń­stwo Iwona i Błażej Król. Błażej w duecie UL/KR i póź­niej solo jako Król (tak­że z pew­nym udzia­łem Iwony) jest boha­te­rem ostat­nich lat w pol­skiej muzy­ce nie­za­leż­nej – nagry­wał krót­kie, lirycz­ne pio­sen­ki opar­te na elek­tro­ni­ce i prze­two­rzo­nej gitarze.

Fat Freddy’s Drop – Bays

Powrót sied­mio­oso­bo­we­go ansam­blu z Wellington w Nowej Zelandii. Fat Freddy’s Drop przed­sta­wia się jako zespół reg­ga­e’o­wo-dubo­wy, ale zawar­tość ich czwar­tej pły­ty na tym się nie koń­czy. Zresztą ten dub i reg­gae nie są zbyt przekonujące.