Menu Zamknij

Tag: 2015

Igor Boxx – Delirium

Igor Pudło to poło­wa Skalpela (z Marcinem Cichym) i jed­na trze­cia zespo­łu Nervy (z Agimem Dżeljilji i Janem Młynarskim). W zeszłym roku Skalpel opu­bli­ko­wał zupeł­nie róż­ny od daw­nych albu­mów „Transit”, teraz Boxx wyda­je czwar­tą solo­wą pły­tę „Delirium”.

Kaseciarz – Gay Acid

Mam pro­blem z Kaseciarzem: od płyt wolę kon­cer­ty. Niektóre z nowych pio­se­nek kra­kow­skie­go zespo­łu podzi­wiam, ale łapię się na tym, że zle­wa­ją mi się ze star­szy­mi rze­cza­mi. Ważniejszy niż melo­die czy tem­pa jest w Kaseciarzu kli­mat grania.

Drivealone – Lifewrecker

W dużej mie­rze to dzię­ki nie­mu na wcze­snym eta­pie roc­ko­we Muchy mia­ły dosko­na­łe, prze­bo­jo­we pio­sen­ki. Jednak od począt­ku ist­nia­ło życie poza zespo­łem. Już od 2004 r. Piotr Maciejewski – gita­rzy­sta, basi­sta, kla­wi­szo­wiec – pra­co­wał solo pod szyl­dem Drivealone.

Najlepsze płyty roku 2015

W 2016 będę wię­cej czy­tał i wię­cej słu­chał. Wyłączał złe pły­ty natych­miast, dobrych słu­chał jesz­cze raz i jesz­cze raz. Na razie wkle­jam efek­ty dość cha­otycz­ne­go słu­cha­nia w 2015 roku. Jeśli miał­bym wybrać moją pły­tę roku, nie­spo­dzie­wa­nie dla mnie był­by to Kwadrofonik ze Strugiem.