Menu Zamknij

Tag: 2015

Deerhunter – Fading Frontier

Patykowaty, cier­pią­cy na zespół Marfana Bradford Cox, rocz­nik ’82, już jako dzie­ciak posta­wił na muzy­kę. Wydawał pły­tę za pły­tą, puchło udo­stęp­nia­ne w inter­ne­cie archi­wum pio­se­nek. Tak było do momen­tu, gdy w zeszłym roku dyk­ta­to­ra zespo­łu Deerhunter prze­je­chał samochód.

U.S. Girls – Half Free

Wbrew nazwie U.S. Girls nie są zespo­łem, lecz jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią Meg Remy, Amerykanki z Toronto. Po dwóch szorst­kich, eks­pe­ry­men­tal­nych pły­tach zaczę­ła ona nagry­wać pio­sen­ki, a debiut w słyn­nej wytwór­ni 4AD zali­cza z pły­tą ogó­łem pią­tą – naj­bar­dziej wygła­dzo­ną brzmie­nio­wo, przystępną.

Terrific Sunday – Strangers, Lovers

Czwórka z Poznania się­ga po spraw­dzo­ne paten­ty: lek­kie gita­ro­we gra­nie i ład­ny wyso­ki śpiew po angiel­sku. Powtarzam sobie: spo­koj­nie, w ope­rze akto­rzy-śpie­wa­cy uda­ją, że są kim innym gdzie indziej i kie­dy indziej, przez co łatwiej im opo­wia­dać o roz­ter­kach przed­sta­wi­cie­li gatun­ku tu i teraz.

Catz ‘n Dogz – Basic Colour Theory

Nienachalna i przy­jem­na pły­ta. Nie ma na niej 100 proc. house­’u, cze­go moż­na było się spo­dzie­wać po Catz ‘n Dogz. Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk nad trze­cią pły­tą pra­co­wa­li pół­to­ra roku – a wyda­ją ją w wytwór­ni Pets Recordings, któ­rą pro­wa­dzą od pię­ciu lat.

CocoRosie – Heartache City

Na szó­stej pły­cie wra­że­nie, że sio­stry Casady się powta­rza­ją, jest doj­mu­ją­ce. Zrobiło się spo­ro arty­stów podob­nych do nich: co dru­gi two­rzy w domu, osią­gnię­cie efek­tu ulot­no­ści i deli­kat­no­ści sta­ło się łatwe, ale te z gór­ką dzie­sięć lat temu CocoRosie były objawieniem.

Zakopower – Drugie pół

Dziesięć lat po debiu­tanc­kiej pły­cie i czte­ry po „Boso” wra­ca Zakopower. Umownie skła­da­ją­cy się z arty­stów „pod­ha­lań­skich” i „roc­ko­wych” dzie­wię­cio­oso­bo­wy zespół Sebastiana Karpiela-Bułecki „Drugim pół” pod­kre­śla wyso­ką pozy­cję w świe­cie pol­skie­go popu. Kompozytorem i pro­du­cen­tem pły­ty jest Mateusz Pospieszalski z Voo Voo, sta­ły współpracownik.