Menu Zamknij

Tag: 2012

3moonboys – Skakankan

Przedmiotem tego krót­kie­go tek­stu jest pły­ta scho­wa­na w czymś przy­po­mi­na­ją­cym skra­wek piz­zy albo ostrze­gaw­czy znak dro­go­wy. Da się uło­żyć m.in. w pira­mi­dę, niczym czas Majów, któ­ry tydzień temu się odwró­cił. Kompakt w środ­ku okrągły.

Babadag – Babadag

W zespo­le o nazwie ze Stasiuka i z mapy reali­zu­je się Ola Bilińska, do tej pory głów­nie woka­list­ka pio­sen­ko­wych zespo­łów Płyny i Muzyka Końca Lata. W grud­niu – tym razem albo bar­dzo mroź­nym, albo wil­got­nym i mgli­stym – wyda­ła dłu­go ocze­ki­wa­ny album, na któ­rym rzą­dzi już tyl­ko ona.

Why? – Mumps, Etc.

Czasem zda­rza się album, któ­ry nie­ła­two opi­sać, a zasłu­gu­je na wię­cej niż nazwa­nie dobrym. Tak jest z Why? Czwarta pły­ta zespo­łu Yoniego Wolfa jest jak ame­ry­kań­ski wędro­wiec, hobo – wol­na, na żad­nym spo­so­bie muzycz­ne­go myśle­nia nie chce się zatrzy­mać dłużej.

Jazzpospolita – Repolished Jazz

Po świet­nej pły­cie „Impulse” z począt­ku roku 2012 przy­cho­dzi następ­na atrak­cja od Jazzpospolitej, z pozo­ru inte­re­su­ją­ca głów­nie prze­ko­na­nych już wiel­bi­cie­li tej gru­py. „Repolished Jazz” to garść remik­sów utwo­rów z „Impulse” plus zaku­rzo­na epka nagra­na już pra­wie czte­ry lata temu, któ­rej nakład był wyczerpany.

Igor Boxx – Dream Logic

Igor Boxx, doce­nio­ny już lata temu jako czło­nek feno­me­nal­ne­go duetu Skalpel, wydał wła­śnie trze­cią solo­wą pły­tę. Ostatnim razem wro­cław­ski arty­sta wybrał temat ostat­nich dni oblę­żo­nej Twierdzy Breslau. Teraz chciał dać coś lżej­sze­go, instynk­tow­ne­go, nie­zwią­za­ne­go żad­ną logiką.