Menu Zamknij

Tag: 2012

Drekoty – Persentyna

Długogrający debiut Drekotów, żeń­skie­go tria kie­ro­wa­ne­go przez Olę Rzepkę. – Zawsze gra­łam z muzy­ka­mi bar­dziej doświad­czo­ny­mi od sie­bie i musia­łam ich doga­niać. Mam taki ślą­ski etos pra­cy we krwi, lubię, jak jest pod gór­kę, poprzecz­ka jest wyso­ko – mówi artystka.

Maja Kleszcz & IncarNations – Odeon

Dawna woka­list­ka Kapeli ze Wsi Warszawa pra­cu­je z Wojciechem Krzakiem. Tamten świa­to­wej kla­sy zespół opu­ści­li razem po pły­cie „Infinity”. Kapela wyda­ła ostat­nio „Nord”, pozo­sta­jąc w krę­gu muzy­ki etnicz­nej, a Incarnations na swo­jej dru­giej... zro­bi­ło piosenki.

Alabama Shakes – Boys & Girls

Leci przez Stany taka loko­mo­ty­wa, wła­śnie Alabama Shakes, któ­rą ktoś upar­ty zasi­la węglem z lat 60.,70. Zdarty głos przy­po­mi­na­ją­cy Janis Joplin – zra­zu trud­no oce­nić, męski czy kobie­cy – nale­ży do 22-let­niej Brittany Howard. Zresztą co tam Janis, to jest regu­lar­na Aretha.

różni wykonawcy – Nasiono Swap Singers

Sytuacja wyj­ścio­wa przy­po­mi­na zmu­to­wa­ną kor­po­ra­cyj­ną Gwiazdkę. Korporacją jest nad­mor­ska wytwór­nia Nasiono, a uczest­ni­ka­mi zespo­ły w niej i obok niej dzia­ła­ją­ce. Każdy wybie­ra, od kogo chce pre­zent (pio­sen­kę), a następ­nie prze­ra­bia go na swo­ją modłę, pod­mie­nia­jąc woka­le, cza­sem rusza­jąc muzykę.

Braty z Rakemna – Krew sex popyt podaż

Wyrwane ze snu Braty z Rakemna zro­bi­ły pły­tę nie gor­szą niż Muchy. Nagrany osiem lat po debiu­cie dru­gi album jest ner­wo­wy, ostry, a w tek­stach despe­rac­ki. Jednak woka­li­sta i gita­rzy­sta Jakub Stankiewicz nie pro­wa­dzi gry z wize­run­kiem zespo­łu (bo go nie ma), nie inwe­stu­je we wdzięk, jest do bólu konkretny.